1

Konu: EXPORT TO

EXPORT TO GUNLUK.xls TYPE XL5

komutunu kullanırken data yapısı veya FIELDS komutu ile istediğimiz kısmı EXCEL olarak aktarılıyor.

1. satıra data yapısında bulunan FIELDS kısmı aktarılıyor.

Bu yapı yerine istediğimiz açıklamaları ekleyebilirmiyiz..

Ör : DI-SOYADI-NO-FIRMA yerine bu sütün başlıklarını PERSONEL ADI--PERSONEL SOYADI-PERSONEL NUMASI-FİRMA ÜNVANI
şeklinde bir satır oluşturabilirmiyiz. ?

Teşekkürler

2 Son düzenleyen, mrduyar (02.03.2011 08:45:10)

Re: EXPORT TO

Sanırım bu işini görür.

Visual Fox Pro
dosyaadi = Sys(2023)+ "\" + Sys(3)

Select Crbekleyensonuc
Export To &dosyaadi Type Xl5
oexcel = Createobject('Excel.Application')
oexcel.workbooks.Open(dosyaadi)
lows = oexcel.worksheets(1)
lows.cells(1,1)="
"
lows.cells(1,2)="
"
lows.cells(1,3)="
Sip.Tut"
lows.cells(1,4)="
Sure"
lows.cells(1,5)="
Ham.Tut"
lows.cells(1,6)="
Sip.Tut"
lows.cells(1,7)="
Sure"
lows.cells(1,8)="
Ham.Tut"
lows.cells(1,9)="
Sip.Tut"
lows.cells(1,10)="
Sure"
lows.cells(1,11)="
Ham.Tut"
lows.cells(1,12)="
Sip.Tut"
lows.cells(1,13)="
Sure"
lows.cells(1,14)="
Ham.Tut"
lows.cells(1,15)="
Sip.Tut"
lows.cells(1,16)="
Sure"
lows.cells(1,17)="
Ham.Tut"
lows.cells(1,18)="
Sip.Tut"
lows.cells(1,19)="
Sure"
lows.cells(1,20)="
Ham.Tut"
lows.cells(1,21)="
Sip.Tut"
lows.cells(1,22)="
Sure"
lows.cells(1,23)="
Ham.Tut"
oexcel.cells( 1, 1).Select
oexcel.Visible = .T.
Bilmediğin Neyse Yanıldığındır.

3

Re: EXPORT TO

Visual Fox Pro
Select ;

  CAST(Recno() As Char(13)) As RecordNo,;
  Company,Contact ;
  from (_samples+'\data\customer') ;
  into Cursor crsCustomer ;
  nofilter
 
Local oExcel
oExcel = Createobject("Excel.Application")
With oExcel
  .Workbooks.Add
  .Visible = .T.
  VFP2Excel('crsCustomer', ;
    .ActiveWorkBook.ActiveSheet.Range("A1"), ;
    "Record#,Company Name,Contact FullName" ) && To sheet1, start at A1
 
  .ActiveWorkBook.ActiveSheet.UsedRange.Columns.Autofit
Endwith
 
 
Function VFP2Excel
  Lparameters tcCursorName, toRange, tcHeaders
  tcCursorName = Iif(Empty(m.tcCursorName),Alias(),m.tcCursorName)
  Local loConn As AdoDB.Connection, loRS As AdoDB.Recordset,;
    lcTemp, lcTempDb, oExcel,ix
 
  lcTemp   = Forcepath(Sys(2015)+'.dbf',sys(2023))
  lcTempDb = Forcepath(Sys(2015)+'.dbc',sys(2023))
  CREATE DATABASE (m.lcTempDb)
 
  SELECT * FROM (m.tcCursorName) INTO TABLE (m.lcTemp) database (m.lcTempDb)
  USE IN (JUSTSTEM(m.lcTemp))
  CLOSE DATABASES
  SET DATABASE TO
 
  loConn = Createobject("Adodb.connection")
  loConn.ConnectionString = "Provider=VFPOLEDB;Data Source="+m.lcTempDb
 
  loConn.Open()
  loRS = loConn.Execute("select * from "+m.lcTemp)
 
  * Use first row for headers
  Local Array aHeader[1]
 
  toRange.Offset(1,0).CopyFromRecordSet( loRS )  && Copy data starting from headerrow + 1
  For ix=1 To Iif( !Empty(m.tcHeaders), ;
      ALINES(aHeader, m.tcHeaders,1,','), ;
      loRS.Fields.Count )
    toRange.Offset(0,m.ix-1).Value = ;
      Iif( !Empty(m.tcHeaders), ;
      aHeader[m.ix], ;
      Proper(loRS.Fields(m.ix-1).Name) )
    toRange.Offset(0,m.ix-1).Font.Bold = .T.
  Endfor
 
  loRS.Close
  loConn.Close
 
  SET SAFETY OFF
  DELETE DATABASE (m.lctempDb) DELETETABLES
Endfunc

4

Re: EXPORT TO

Function VFP2Excel oldugu gibi kalacak. Senin degistirmen gereken onun oncesindeki ornek kullanim bolumu.