1

Konu: Grid'de sıralı tablo

Ekrandaki bir tabloya gridden bilgi girişi, değişikliği yapılabiliyor. Gridin Init'inde
This.RecordSource="DENEME"
var ve RecordSourceType Alias.
Bu griddeki datanın örneğin Tarihe göre ters (DESCENDING) sıralı gözükmesi sağlanabilir mi.
Yapılan her değişikliğin direkt tabloda yapılması, güncellenmesi gerekiyor. Cursor ile yaparsak asıl tabloda da güncellenebiliyor mu ?

2

Re: Grid'de sıralı tablo

Merhaba,
Veritabanında "Deneme" isimli bir tablon ve bu tablonunda Tarih sahasına göre indeksli olduğunu varsayarsak.
Formun DataEnvironment'ine Deneme tablosunu ekle ve Order özelliğini Tarih olarak ayarla. Eğer Deneme tablosunun tasarımında Tarihi Desending olarak ayarladıysan sorun yok. Ascending olarak ayarladıysan bu sefer Order özelliğinin altındaki OrderDirektion özelliğini değiştirebilirsin.
Bence gridin init'ine bir şeyler yazma. Doğrudan tasarım zamanında gridin RecordSource'una Deneme tablosunu ata.

/o---------------------o\
     www.haser.com
\o---------------------o/

3

Re: Grid'de sıralı tablo

Yapı gereği maalesef Data Environment kullanamıyorum. Kütükler şartlara göre değişik yerlerden alınıyor, biraz karışık bir durum. Kodla olabilseydi güzel olacaktı.
Teşekkürler.

4 Son düzenleyen, metin (15.09.2009 11:49:31)

Re: Grid'de sıralı tablo

bu durumda da data environment kullanabilirsin. bu kodu data environment in beforeopentables methoduna yazacaksın:

Visual Fox Pro
this.carihar.cursorsource="c:\data\sirket\sirketim2008\carihar.dbf"


gibi...

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

5 Son düzenleyen, taRKan (15.09.2009 12:05:07)

Re: Grid'de sıralı tablo

Bu işi kodla da yapabilirsin.
Bunun için formun Load event'ine şu tarz bir kod yazabilirsin.

Visual Fox Pro
Local lcDosyaYoluVeAdi As String

 
*!* Aşağıdaki satırı sen değişken olarak ayarlayabilirsin.
m.lcDosyaYoluVeAdi = "C:\Verilerim\TabloAdi.dbf"
*!*
 
Use (m.lcDosyaYoluVeAdi) In 0 Alias Deneme Tag Tarih Descending


Bundan sonra; önceden söylediğim gibi gridi tasarım zamanında ayarlayabilirsin.

/o---------------------o\
     www.haser.com
\o---------------------o/

6

Re: Grid'de sıralı tablo

Çok teşekkürler, halloldu.

7

Re: Grid'de sıralı tablo

Sevgili Arkadaşlar,
Peşinen söyleyeyim aşağıda vereceğim program herkesin kullanımına açık olup, çalıntı değildir.
Bu programla gridlerin üzerine tıklanıldığı zaman tıknalınan fieldi sort ettiği söyleniyor.  Ama ben neyazıkki nasıl kullanılacağına akıl erdiremedim. Yardımcı olursanız benimle birlikte çok arkadaşın işine yarıyacağını sanıyorum.
İlgilenecek arkadaşlara şimdiden teşekkür ederim.
Sevgilerimle.
Erdal


Visual Fox Pro
**************************************************

*-- Class:        grdSorting
*-- ParentClass:  grid
*-- BaseClass:    grid
*-- Time Stamp:   08/10/09 06:57:11 PM
*
DEFINE CLASS grdSorting AS grid
 
 
     Optimize = .T.
     *-- This property tells, if we want to add visual representation of the sorting
     lshowsortingarrows = .T.
     *-- This property tells, if the grid's recordsource should be at the top after sorting
     lgotopaftersorting = .T.
     *-- This property tells wheither we need to update toolbar buttons or not
     lupdatetoolbar = .T.
     *-- This property saves the header of the last sorted column
     olastsorted = "null"
     *-- If this property is set to true (default), then the indexes are created for every column in the grid
     lcreateindexes = .T.
     *-- Holds grid's column controlsources and sizes
     cgridscript = ""
     *-- Original width of the grid
     noriginalwidth = 0
     *-- Current record number
     nrecno = 1
     *-- Defines the sort order for the grid
     lascending = .F.
     *-- Active Tag Name
     ctagname = ""
     *-- If this property is set to false, then the Initialize code is not called
     lsortheaders = .T.
     *-- XML Metadata for customizable properties
     _memberdata = [<VFPData><memberdata name="lsortheaders" display="lSortHeaders"/><memberdata name="cgridscript" display="cGridScript"/><memberdata name="headerclick" display="HeaderClick"/><memberdata name="gettagname" display="GetTagName"/><memberdata name="createtag" display="CreateTag"/><memberdata name="clearheaderpictures" display="ClearHeaderPictures"/><memberdata name="setorder" display="SetOrder"/></VFPData>]
     Name = "grid_"
 
     *-- If this property is set, use DynamicBackColor to set highlight
     lmanualhighlight = .F.
 
     *-- If this property is set to true, then grid's properties are saved
     lsavegridproperties = .F.
 
 
     *-- This method is invoked when any grid's column header is clicked
     PROCEDURE headerclick
         local loCalledBy && as Object
 
         *ShowCursor(0)
         aevents[aCurEvent,0]
         loCalledBy = aCurEvent[1] && should be a Header object
 
         if vartype(m.loCalledBy)= "O" and not empty(m.loCalledBy.parent.cOriginalControlSource)
             local lcOrder, lcRecSource, llDirection
             lcRecSource = this.recordsource
             llDirection = this.lAscending
 
             lcOrder = order(m.lcRecSource) && Saves current tag
             this.SetOrder(m.loCalledBy.parent.cOriginalControlSource, m.loCalledBy.CurrentTag, m.loCalledBy)
             if this.lShowSortingArrows
         * Check, if we changed the order
                 if not order(m.lcRecSource)== m.lcOrder or m.llDirection <> this.lAscending
         ** Clear the picture of the previously sorted column
                     loCalledBy.CurrentTag = this.cTagName
                     this.ClearHeaderPictures()
                     this.SetHeaderPicture(m.loCalledBy)
                 endif
             endif
         ENDIF
 
         *=SetCursorPos(MROW(),MCOL())
         *Mouse at Mrow(), Mcol()
         *ShowCursor(1)
         *his.mousepointer = 0 && Attempt to restore Mouse Pointer
     ENDPROC
 
 
     *-- This method removes pictures from all the headers
     PROCEDURE clearheaderpictures
         *   Method:     ClearHeaderPictures()
         *--------------------- Maintenance Section ----------------------
         *   Change Log:
         *       CREATED     01/24/2005 - NN
         *       MODIFIED
         *----------------------------------------------------------------
         if vartype(m.this.oLastSorted) = "O"
             this.oLastSorted.ResetToDefault('picture')
         endif
     ENDPROC
 
 
     *-- This method sets picture for the Header object which is passed by reference
     PROCEDURE setheaderpicture
         *   Method:     Setheaderpicture()
         *--------------------- Maintenance Section ----------------------
         *   Change Log:
         *       CREATED     01/25/2005 - NN
         *       MODIFIED
         *----------------------------------------------------------------
         lparameters toHeader, tcPicture
 
         if vartype(m.toHeader) <> "O"
             return .f.
         endif
         if toHeader.alignment = 0 && Default
             toHeader.caption = padr(alltrim(m.toHeader.caption),200) && we want to show picture at the right
         ENDIF
 
         toHeader.picture = iif(not empty(m.tcPicture), m.tcPicture, ;
             iif(this.lAscending, "UpArrow.bmp","DownArrow.bmp"))
         this.oLastSorted = m.toHeader
 
         this.ClearWaitCursor()
     ENDPROC
 
 
     *-- Indexes a column on the fly
     *---------------------- Location Section ------------------------
*   Method:     Createtag()
*----------------------- Usage Section --------------------------
*)  Description: Creates index for the passed header's column's controlsource on the fly
*)               The code is taken from Vlad Grynchyshyn (with NN's minor modifications)
 
*   Scope:      Public
*   Parameters:
*$  Usage:
*$
*   Returns:
*--------------------- Maintenance Section ----------------------
*   Change Log:
*       CREATED     02/07/2005 - NN
*       MODIFIED
*----------------------------------------------------------------
* assuming alias for sorting is in the current workarea
LPARAMETERS toHeader
LOCAL lc__SortExpr, lnLimitation, llError, llNonStructural, lnSelect, lcOrder, loException AS EXCEPTION
 
lnSelect = SELECT()
lcOrder = ORDER()
llError = .F.
 
WITH toHeader
 
* calculate the expression for sorting
*-- CHANGE - WGB - November 11, 2008 - 10:13:17 - the original length was 240,
*   but it generates "Invalid Key Length" error, so we decrease it to 200
* ------------------------------------------------------------------------
     lnLimitation = IIF(SET("Collate")=="MACHINE",200,120)
     lc__SortExpr = .PARENT.cOriginalControlSource
* make basic checking for control source type
     LOCAL lcType, lnValLen, llIsField, lcTag, lcField, lcCursor
     lcType = TYPE(m.lc__SortExpr)
     llIsField = '.' $ m.lc__SortExpr AND ;
         USED(LEFT(m.lc__SortExpr,AT('.',m.lc__SortExpr)-1)) AND ;
         FSIZE(SUBSTR(m.lc__SortExpr,AT('.',m.lc__SortExpr)+1),LEFT(m.lc__SortExpr,AT('.',m.lc__SortExpr)-1)) > 0
 
     lcTag = ""
 
     IF m.llIsField
         lcField = JUSTEXT("." + m.lc__SortExpr)
         lcCursor = JUSTSTEM(m.lc__SortExpr)
         lcTag = THIS.GetTagName (m.lcCursor, m.lcField)
     ENDIF
 
     TRY
        SELECT (lcCursor)
     CATCH TO loException
        llError = .T.
     ENDTRY
 
     IF EMPTY(m.lcTag) AND NOT m.llError
         DO CASE
         CASE m.lcType $ "GOPUS"
             lc__SortExpr = ""
 
         CASE m.lcType == "C"
             IF m.llIsField
                 lnValLen = MIN(FSIZE(m.lcField),m.lnLimitation)
             ELSE
                 lnValLen = m.lnLimitation
             ENDIF
             lc__SortExpr = "PADR(NVL(" + m.lc__SortExpr + ",'')," + ALLTRIM(STR(m.lnValLen))+")"
 
         CASE m.lcType == "M"
             lc__SortExpr = "PADR(" + m.lc__SortExpr + "," + ALLTRIM(STR(m.lnLimitation))+")"
 
         OTHERWISE
             DO CASE
             CASE m.lcType $ "DT"
                 lc__SortExpr = "NVL(" + m.lc__SortExpr + ",{})"
             CASE m.lcType == "L"
                 lc__SortExpr = "NVL(" + m.lc__SortExpr + ",.F.)"
             CASE m.lcType == "Y"
                 lc__SortExpr = "NVL(" + m.lc__SortExpr + ",$0)"
             OTHERWISE
                 lc__SortExpr = "NVL(" + m.lc__SortExpr + ",0)"
             ENDCASE
         ENDCASE
 
&& create index tag
         IF !EMPTY(m.lc__SortExpr)
             .CurrentTag = "T" + SUBSTR(ALLTRIM(SYS(2015)), 4, 10) && generate unique tag name
 
             LOCAL lnRestoreBuffering
             lnRestoreBuffering = CURSORGETPROP('Buffering')
 
             TRY
                 IF m.lnRestoreBuffering >= 4
&& OOPS - cannot index cursors in 5 buffering mode.
&& check that it does not contain modified records
                     IF GETNEXTMODIFIED(0) = 0
                         CURSORSETPROP('Buffering',IIF(m.lnRestoreBuffering=5,3,2))
                     ELSE
&& OOPS - we will not be able to index it...
                         .CurrentTag = ""
                     ENDIF
                 ENDIF
 
&& check how we should create index - structural or non-structural
                 llNonStructural = CURSORGETPROP('SourceType') = 3 AND (! ISEXCLUSIVE() OR ;
                     !(CURSORGETPROP('Database')=="") OR !(SYS(2023) == JUSTPATH(DBF())) )
* it is a table for which either database is specified or file path is not in temporary folder
* or just alias is not opened in exclusive mode (file in temporary folder, but it is shared)
 
                 IF !EMPTY(.CurrentTag)
&& disable errors
                     LOCAL llError, lnOldRecNo
                     lnOldRecNo = IIF(EOF(),0,RECNO())
 
                     IF m.llNonStructural
                         INDEX ON ;
                             &lc__SortExpr ;
                             TAG (.CurrentTag) OF (SYS(2023) + "\" + .CurrentTag) ADDITIVE
                     ELSE
                         INDEX ON ;
                             &lc__SortExpr ;
                             TAG (.CurrentTag) ADDITIVE
                     ENDIF
 
* restore record number
                     IF m.lnOldRecNo <> RECNO()
                         IF m.lnOldRecNo = 0
                             GO BOTTOM
                             IF !EOF()
                                 SKIP
                             ENDIF
                         ELSE
                             GO (m.lnOldRecNo)
                         ENDIF
                     ENDIF
 
                     IF m.lnRestoreBuffering >= 4
                         CURSORSETPROP('Buffering', m.lnRestoreBuffering)
                     ENDIF
                 ENDIF
             CATCH TO loException
* we may want to log the exceptions
                 llError = .T.
             ENDTRY
 
             IF m.llError && error occurred during indexing
                 .CurrentTag = "
" && indicate no tag is created
             ENDIF
 
         ELSE
             .CurrentTag = "
"
         ENDIF
 
     ELSE
         .CurrentTag = m.lcTag
     ENDIF
ENDWITH
 
SELECT (m.lnSelect)
IF NOT EMPTY(m.lcOrder)
     SET ORDER TO (m.lcOrder)
ELSE
     SET ORDER TO
ENDIF
 
 
     *-- Returns the tag name (if exists) for the passed field name
     PROCEDURE gettagname
         *   Method:     Gettagname()
         *--------------------- Maintenance Section ----------------------
         *   Change Log:
         *       CREATED     02/10/2005 - NN
         *       MODIFIED
         *----------------------------------------------------------------
         lparameters tcCursor, tcField
 
         local lnCount, lcIndexExpr, lnIndexes, lcTagName
         local array laIndex[1]
 
         *lnIndexes = AIndexes(@laIndex, m.tcCursor)
         lnIndexes = tagcount("
", m.tcCursor)
         lcTagName = "
"
         *----------------------------------------------------------------
         *-- See if the field name is in the leftmost part of an index
         *-- expression OR simply within an UPPER() statement.
         *-- If so, SET ORDER TO the index.
         *----------------------------------------------------------------
         for lnCount = 1 to m.lnIndexes
             lcIndexExpr = upper(sys(14, m.lnCount, m.tcCursor))
 
         *--------------------------------------------------
         *--- Allow for character indexes that are simply
         *--- surrounded by "
UPPER()". Remove "UPPER()".
         *--------------------------------------------------
             if left(m.lcIndexExpr,6) = 'UPPER('
                 lcIndexExpr = substr(m.lcIndexExpr,7)
                 lcIndexExpr = substr(m.lcIndexExpr,1,len(m.lcIndexExpr)-1)
             endif
 
             if m.lcIndexExpr = upper(m.tcField)
                 lcTagName = tag(m.lnCount, m.tcCursor)
         *--- Index found...exit ---*
                 lnCount = m.lnIndexes + 1
             endif
         endfor
 
         return m.lcTagName
     ENDPROC
 
 
     *-- This method saves column's properties as a script
     PROCEDURE savegridproperties
         *   Method:     Savegridproperties()
         *--------------------- Maintenance Section ----------------------
         *   Change Log:
         *       CREATED     03/30/2005 - WGB
         *       CHANGED - NN - March 31, 2005 - 09:53:29
         *----------------------------------------------------------------
         if empty(this.cGridScript)
             local lcGridScript, lcReference, loColumn
 
             lcReference = sys(1272, this)
             lcReference = "
_screen.ActiveForm." + substr(m.lcReference,at(".",m.lcReference)+1)
 
             set textmerge on
             set textmerge to memvar lcGridScript noshow && TEXTMERGE begins on the next line.
 
         \With <<m.lcReference>>
             for each loColumn in this.columns
 
                 \.<<loColumn.name>>.ControlSource = "
<<m.loColumn.ControlSource>>"
                 \.<<loColumn.name>>.width = <<m.loColumn.width>>
             next
         \endwith
             set textmerge to
             set textmerge off
 
             this.cGridScript = m.lcGridScript
         endif
     ENDPROC
 
 
     *-- This method sets columns' properties
     PROCEDURE resetgridproperties
         *   Method:     ResetGridProperties()
         *--------------------- Maintenance Section ----------------------
         *   Change Log:
         *       CREATED     03/30/2005 - WGB
         *       MODIFIED    05/03/2005 - NN
         *----------------------------------------------------------------
         local loColumn
         for each loColumn in this.columns
             loColumn.controlsource = m.loColumn.cOriginalControlSource
         next
     ENDPROC
 
 
     *-- This method re-creates indexes used for sorting. It should be called explicitly after re-creating grid's recorsource
     PROCEDURE recreateindexes
         *   Method:     Recreateindexes()
         *--------------------- Maintenance Section ----------------------
         *   Change Log:
         *       CREATED     04/01/2005 - NN
         *       MODIFIED
         *----------------------------------------------------------------
         local loColumn, loControl
         for each loColumn in this.columns
             for each loControl in loColumn.controls
                 if upper(m.loControl.baseclass) = "
HEADER"
                     this.CreateTag (m.loControl)
                 endif
             endfor
         endfor
     ENDPROC
 
 
     *-- This method refreshes navigation buttons on the toolbar
     PROCEDURE refreshtoolbars
         *   Method:     Refreshtoolbars()
         *--------------------- Maintenance Section ----------------------
         *   Change Log:
         *       CREATED     07/06/2005 - NN
         *       MODIFIED
         *----------------------------------------------------------------
         local lcRecordSource, lcCondition
         with this
             lcRecordSource = .recordsource
             if vartype(thisform.oToolbar) = "
O" and ;
                     lower(thisform.cToolbar)='anavtoolbar' and ;
                     type('thisform.oToolBar.cntNavButtons')='O' and ;
                     thisform.oToolbar.cntNavButtons.visible = .t.
                 thisform.lBOF = bof(m.lcRecordSource) or reccount(m.lcRecordSource) = 0
                 thisform.lEOF = eof(m.lcRecordSource)
 
                 lcCondition = "
"
                 go bottom in (m.lcRecordSource)
                 if .nRecno = recno(m.lcRecordSource)
                     lcCondition = "
EOF"
                 else
                     go top in (m.lcRecordSource)
                     if .nRecno = recno(m.lcRecordSource)
                         lcCondition = "
BOF"
                     endif
                 endif
                 if between(.nRecno,1,reccount(m.lcRecordSource))
                     goto .nRecno in (m.lcRecordSource)
                 endif
                 thisform.oToolbar.cntNavButtons.refresh(m.lcCondition, m.lcRecordSource)
             endif
         endwith
     ENDPROC
 
 
     *-- This method binds controls to grid's methods
     PROCEDURE initialize
         local loColumn, loControl
         *Declare ShowCursor in Win32API Long
         * Delegate header's click to grid's HeaderClick custom method
         * and column's textbox DblClick to grid's DblClick
         this.nOriginalWidth = this.Width
 
         for each loColumn in this.columns
             loColumn.addproperty("
cOriginalControlSource", m.loColumn.controlsource)
             loColumn.addproperty("
nOriginalWidth", m.loColumn.width)
 
             for each loControl in m.loColumn.controls
                 if upper(m.loControl.baseclass) = "
HEADER"
                     loControl.FontSize = 8
                     bindevent(m.loControl,"
Click",this,"HeaderClick")
                     loControl.addproperty("
CurrentTag","") && Adds CurrentTag property
                     if this.lCreateIndexes && Adds indexes on the fly
                         this.CreateTag (m.loControl)
                     endif
                 else
                     if upper(m.loControl.baseclass) = "
TEXTBOX"
                         bindevent(m.loControl,"
DblClick",this,"DblClick")
                         bindevent(m.loControl,"
KeyPress",this,"KeyPress")
                     endif
                 endif
             endfor
         endfor
 
         if this.lManualHighlight
             local lcDynamicBackColor, lcDynamicForeColor
 
             lcDynamicBackColor = "
iif(recno(this.RecordSource)=this.nRecno,this.HighlightBackColor,this.BackColor)"
             lcDynamicForeColor = "
iif(recno(this.RecordSource)=this.nRecno,this.HighlightForeColor,this.ForeColor)"
 
             this.setall("
DynamicBackColor", m.lcDynamicBackColor, "Column")
             this.setall("
DynamicForeColor", m.lcDynamicForeColor, "Column")
             this.highlightstyle = 0
         endif
 
         if this.lSaveGridProperties
             this.SaveGridProperties()
         endif
     ENDPROC
 
 
     *-- Sets current orderlsortheaders If this property is set to .F. the grid doesn't run initialize method
     PROCEDURE setorder
         LPARAMETERS tcControlSource, tcTagName, toHeader
         LOCAL lnCount, lcField, lcIndexExpr, lcCursor, lnIndexes, ;
             lcAscDesc, lnRecNo, loSelect, loException as Exception
 
         *this.MousePointer = 0  && avoid hourglasses
 
         LOCAL ARRAY laIndex[1]
 
         *----------------------------------------------------------
         *-- Get the field, cursor name for the ControlSource cursor
         *----------------------------------------------------------
         lcField = SUBSTR(m.tcControlSource, AT("
.", m.tcControlSource) + 1)
         lcCursor = JUSTSTEM(m.tcControlSource)
 
         * Change by NN
         IF NOT USED(m.lcCursor) OR RECCOUNT(m.lcCursor) = 0 && empty cursor or complex expression
             RETURN
         ENDIF
 
         thisform.LockScreen = .t.
         lnRecNo = RECNO(m.lcCursor)
 
         TRY
 
         IF PCOUNT() < 2 OR EMPTY(m.tcTagName)
 
         *----------------------------------------------
         *--- A tag name was not passed. Try to find a
         *--- tag for the current column's ControlSource
         *--- Get the number of indexes for the cursor.
         *----------------------------------------------
         *  lnIndexes = AIndexes(@laIndex, lcCursor)
            lnIndexes = TAGCOUNT(m.lcCursor)
         *----------------------------------------------------------------
         *-- See if the field name is in the leftmost part of an index
         *-- expression OR simply within an UPPER() statement.
         *-- If so, SET ORDER TO the index.
         *----------------------------------------------------------------
             FOR lnCount = 1 TO m.lnIndexes
                 lcIndexExpr = UPPER(SYS(14, m.lnCount, m.lcCursor))
 
         *--------------------------------------------------
         *--- Allow for character indexes that are simply
         *--- surrounded by "
UPPER()". Remove "UPPER()".
         *--------------------------------------------------
                 IF LEFT(m.lcIndexExpr,6) = 'UPPER('
                     lcIndexExpr = SUBSTR(lcIndexExpr,7)
                     lcIndexExpr = SUBSTR(lcIndexExpr,1,LEN(lcIndexExpr)-1)
                 ENDIF
 
                 IF lcIndexExpr = UPPER(m.lcField)
                     tcTagName = TAG(m.lnCount, m.lcCursor)
                     IF VARTYPE(m.toHeader) = 'O'
                        toHeader.CurrentTag = m.tcTagName
                     ENDIF
 
         *--- Index found...exit ---*
                     EXIT
                 ENDIF
             ENDFOR
 
         ENDIF
 
         *----------------------------------
         *--- Determine ASCENDING/DESCENDING
         *----------------------------------
         IF NOT EMPTY(tcTagName)
             IF NOT UPPER(tcTagName) == UPPER(THIS.cTagName)
         *--- Default to ascending ---*
                 THIS.lAscending = .T.
             ELSE
         *--- Toggle ascending/descending ---*
                 THIS.lAscending = NOT THIS.lAscending
             ENDIF
 
         *------------------------
         *--- SET ORDER to the tag
         *------------------------
             THIS.cTagName = m.tcTagName
             lcAscDesc = IIF(THIS.lAscending, 'ASCENDING', 'DESCENDING')
             SET ORDER TO tcTagName IN (lcCursor) &lcAscDesc
 
         *---------------------------------------------------
         *--- Refresh the grid and restore the record pointer
         *--- If done in the reverse order (GOTO, Refresh),
         *--- the grid is visually on the wrong record.
         *---------------------------------------------------
             THIS.REFRESH()
 
         *-- CHANGE - NN - January 25, 2005 - 09:37:53
             IF THIS.lGoTopAfterSorting
                 GO TOP IN (m.lcCursor)
             ELSE
                 IF RECCOUNT(m.lcCursor) > 0
                     GOTO m.lnRecNo IN (m.lcCursor) && This causes automatic save of the record in the record-buffered table
                 ENDIF
             ENDIF
 
         *-- CHANGE - NN - January 25, 2005 - 09:38:59 - added a new property
         ENDIF
 
         CATCH TO loException
           * ignore errors
         ENDTRY
 
         thisform.LockScreen = .f.
         *this.MousePointer = 0 && Make sure - no hourglasses
     ENDPROC
 
 
     *-- Solution by Cesar Chalom to clear hourglass cursor
     PROCEDURE clearwaitcursor
         *!* ClearWaitCursor()
         Local lcPoint As String, lnx As Integer, lny As Integer
 
         lcPoint = 0h0000000000000000
         ClearWaitCursor_GetCursorPos(@m.lcPoint)
 
         lnx = CToBin(Substr(m.lcPoint, 1, 4), "
4rs")
         lny = CToBin(Substr(m.lcPoint, 5, 4), "
4rs")
 
         ClearWaitCursor_SetCursorPos(m.lnx, m.lny)
     ENDPROC
 
 
     PROCEDURE Init
         *DECLARE integer SetCursorPos in WIN32API integer, integer
         Declare Integer GetCursorPos In win32api As ClearWaitCursor_GetCursorPos String  @lpPoint
         Declare Integer SetCursorPos In win32api As ClearWaitCursor_SetCursorPos Integer nX, Integer nY
 
         RETURN DODEFAULT() AND IIF(this.lSortHeaders, this.Initialize(),.T.)
     ENDPROC
 
 
     PROCEDURE Resize
         IF THIS.nOriginalWidth > 0 && The grid's Init has been run already
             LOCAL lnRatio, loColumn
             lnRatio = THIS.WIDTH / THIS.nOriginalWidth
 
             FOR EACH loColumn IN THIS.COLUMNS
                 loColumn.WIDTH = loColumn.nOriginalWidth * m.lnRatio
             NEXT
         ENDIF
     ENDPROC
 
 
     PROCEDURE AfterRowColChange
         lparameters nColIndex
         with this
             .nRecno = recno(this.recordsource)
             if .lManualHighlight
                 if inlist(.rowcolchange, 1, 3) && Row change
                     .refresh()
                 endif
             endif
             .RefreshToolbars()
         endwith
         dodefault(m.nColIndex)
         thisform.lockscreen = .f.
         this.ClearWaitCursor()
     ENDPROC
 
 
     PROCEDURE Destroy
         this.oLastSorted = null
         return dodefault()
     ENDPROC
 
 
     PROCEDURE BeforeRowColChange
         *   Method:     Beforerowcolchange()
         *   Change Log:
         *       CREATED     03/11/2005 - NN
         *       MODIFIED
         *----------------------------------------------------------------
         lparameters nColIndex
         if this.lManualHighlight
             thisform.lockscreen = .t.
         endif
 
         dodefault(m.nColIndex)
     ENDPROC
 
 
ENDDEFINE
*
*-- EndDefine: grdsorting

8

Re: Grid'de sıralı tablo

erdal1941 yazdı:

Peşinen söyleyeyim aşağıda vereceğim program herkesin kullanımına açık olup, çalıntı değildir.


smile smile

Programda eksik var sanırım.

9

Re: Grid'de sıralı tablo

Evet peşinen sana ait degil kesin smile
http://blogs.lessthandot.com/index.php/ … -by-clicki
da yayinlanmis saniyorum UT den Naomi Nosovoskiye ait .

Bu bir grid class ve forma surukleyip birakarak ve propertlylerini ayarlayarak kullanabilirsin , kodu test etmedim belki bir ornek form yapar buraya koyariz.

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

10

Re: Grid'de sıralı tablo

Sevgili Çetin,
Kod tabii ki bana ait değil, bırak böyle bir kodu yazacak seviyede olmayı (keşke olsaydım) anlayacak seviyede bile değilim.
Verdiğin web adresi doğru ben de oradan aldım.
Eğer bir boş zamanında bir örnek yapıp koyarsan bana ve benim gibi emekleme sürecinde olanlara çok faydası dokunur sanırım.
Sevgilerimle.
Erdal

11

Re: Grid'de sıralı tablo

Yanlis anlama bende o anlamda zaten demedim zaten seni destekler vaziyette belirtmek istedim smile cunku kod public . Ayrıca bir kac forum,blog takip ettigim icin hemen asina olabiliyorum kimin olduguna daha oncede gormustum ama test etmemistim. Bir boslukta bir ornek yapmaya calisicam.

Bu arada Soykan , Cetin  degil galiba karistirdin smile

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg

12

Re: Grid'de sıralı tablo

Erdal,
O kod benim degil zaten:) (benimkilerden bazi seyler yurutulmus gibi ama yurutseler de iyi makyaj yapmislar).

Benimkini almak isterseniz herkese acik versiyonu:

http://www.universalthread.com/Report.a … 6E725A3731

gridx.zip

Icinde iki adet grid class var. Birisi highlight class (o zamanlar VFP5 vardi ve highlight propertyleri yoktu). Digeri MultiSelectGrid class. Ikincisi coklu secim yapmanin yaninda bir dizi yetenege sahip (header.click ile sort, herhangi bir kolonda arama vs).

Ticari versiyonu FoxyClasses icinde (tabii ki cok daha gelismis). Ayrica sadece navigasyonda kullanilan Locatorgrid, edit edilebilen editGrid vs 16-17 class var. O classlari forma surukle birak birkac ufak ayar ile calisan seyler.

13

Re: Grid'de sıralı tablo

soykanozcelik yazdı:

Evet peşinen sana ait degil kesin smile
http://blogs.lessthandot.com/index.php/ … -by-clicki
da yayinlanmis saniyorum UT den Naomi Nosovoskiye ait .

Bu bir grid class ve forma surukleyip birakarak ve propertlylerini ayarlayarak kullanabilirsin , kodu test etmedim belki bir ornek form yapar buraya koyariz.

Isi ilerletmis:) Bana sanki buna cok benziyor gibi geldi:

Visual Fox Pro
********************************************************************

*  Description.......: myHeader.Definition
*  Calling Samples...:
*  Parameter List....: tcCaption
*  Ideas by..........: Cetin Basoz & David Frankenbach & Vlad Grynchyshyn
*  Modified by.......: Nadya Nosonovsky 07/26/2002 01:19:41 PM
********************************************************************
define class MyHeader as header
    mcArrowName = ""    && name of the arrow used for all headers of the grid
    mlAscending = .f.   && flag for sort order
    mlColumnMoved = .f. && flag indicating column was moved
    mnColumnOrder = 0   && original column order
    mlColumnSized = .f. && flag indicating column was resized
    mnColumnWidth = 0   && original size of column
    nOriginalForeColor = 0  && original ForeColor
    nCurForeColor = 0  && current ForeColor
    nForeColorAsc =  16711935 && Fore Color, when the column is in ASC order
    nForeColorDesc = 8388863   && Fore Color, when the column is in DESC order
    nNormalForeColor = 0 && Black
    nActiveColumnForeColor = 16777215 && White
    lNoActiveHighlight = .f. && If this property is set to true, ActiveColumn is not showing in white forecolor
    lSorted = .f. && Logical property, what this column was sorted
    cTagName = '' && Tag Name, which should be used for sorting, if not specified, use the column source instead
 
* Use this property to define index expression other than just sorting by control source field.
    SortingExpression = ""
* Sorting index tag currently used for sorting.
    hidden CurrentTag
    CurrentTag = ""
...

14

Re: Grid'de sıralı tablo

cetinbasoz yazdı:
soykanozcelik yazdı:

Evet peşinen sana ait degil kesin smile
http://blogs.lessthandot.com/index.php/ … -by-clicki
da yayinlanmis saniyorum UT den Naomi Nosovoskiye ait .

Bu bir grid class ve forma surukleyip birakarak ve propertlylerini ayarlayarak kullanabilirsin , kodu test etmedim belki bir ornek form yapar buraya koyariz.

Isi ilerletmis:)...

o kadını tanıyorum. bunları yazacak kapasitesi yok... big_smile

Haksızlıklar karşısında susanlar, dilsiz şeytanlardır!
www.metinemre.com

15

Re: Grid'de sıralı tablo

cetinbasoz yazdı:
soykanozcelik yazdı:

Evet peşinen sana ait degil kesin smile
http://blogs.lessthandot.com/index.php/ … -by-clicki
da yayinlanmis saniyorum UT den Naomi Nosovoskiye ait .

Bu bir grid class ve forma surukleyip birakarak ve propertlylerini ayarlayarak kullanabilirsin , kodu test etmedim belki bir ornek form yapar buraya koyariz.

Isi ilerletmis:) Bana sanki buna cok benziyor gibi geldi:

Visual Fox Pro
********************************************************************

*  Description.......: myHeader.Definition
*  Calling Samples...:
*  Parameter List....: tcCaption
*  Ideas by..........: Cetin Basoz & David Frankenbach & Vlad Grynchyshyn
*  Modified by.......: Nadya Nosonovsky 07/26/2002 01:19:41 PM
********************************************************************
define class MyHeader as header
    mcArrowName = ""    && name of the arrow used for all headers of the grid
    mlAscending = .f.   && flag for sort order
    mlColumnMoved = .f. && flag indicating column was moved
    mnColumnOrder = 0   && original column order
    mlColumnSized = .f. && flag indicating column was resized
    mnColumnWidth = 0   && original size of column
    nOriginalForeColor = 0  && original ForeColor
    nCurForeColor = 0  && current ForeColor
    nForeColorAsc =  16711935 && Fore Color, when the column is in ASC order
    nForeColorDesc = 8388863   && Fore Color, when the column is in DESC order
    nNormalForeColor = 0 && Black
    nActiveColumnForeColor = 16777215 && White
    lNoActiveHighlight = .f. && If this property is set to true, ActiveColumn is not showing in white forecolor
    lSorted = .f. && Logical property, what this column was sorted
    cTagName = '' && Tag Name, which should be used for sorting, if not specified, use the column source instead
 
* Use this property to define index expression other than just sorting by control source field.
    SortingExpression = ""
* Sorting index tag currently used for sorting.
    hidden CurrentTag
    CurrentTag = ""
...

Evet smile

http://www.soykansoft.com/images/twitter.jpghttp://www.soykansoft.com/images/wp.jpg