1

Konu: form export/import etmek

Merhaba,

Bir formun içindeki tüm objelerin,  tüm değerlerini,
form objelerine bağlı cursorlerin tüm (grid,combo v.s.) değerleri
geçici olarak xml gibi bir dosyaya export edilebilmesi mümkün müdür?

örneğin;
15 satırlı fatura girişi yapıldı , bir hata oluştu, bir şekilde connection yok,
kullanıcı export ettiği form içerik dosyasını, connection sağladığında tekrar geri alabilsin.?
(aslında debuger'in yaptığı gibi birşey...)

2

Re: form export/import etmek

  • Bir formun içindeki tüm objelerin,  tüm değerlerini,::

FoxyClasses Utils.vcx'teki udfObjCollector classinin kullanabilirsin. Foxyclasses yardim dosyasina bak ve udfObjCollector orneklerini incele.

  • form objelerine bağlı cursorlerin tüm (grid,combo v.s.) değerleri

Acik cursorlarin datasini XML olarak saklayabilirsin. Boyutu kucuk tutmak icin diffgram kullanabilirsin. XMLAdapter ile diffgram ornegi:

Visual Fox Pro
Local loCursor, lcConStr

Set Multilocks On
oXMLAdapter = Createobject('XMLAdapter')
oXMLAdapter.LoadXML('c:\temp\test\Dataset2.xml',.T.)
 
loCursor1 = Newobject('CaGeneric','cageneric.prg','','XML')
With loCursor1
  .Alias = Strconv(oXMLAdapter.Tables.Item(1).XMLName,10)
  .SelectCmd = "oXMLAdapter.Tables.Item(1)"
  If .QueryFill()
    Select (.Alias)
    Browse Last
  Endif
Endwith
 
loCursor2 = Newobject('CaGeneric','cageneric.prg','','XML')
With loCursor2
  .Alias = Strconv(oXMLAdapter.Tables.Item(2).XMLName,10)
  .SelectCmd = "oXMLAdapter.Tables.Item(2)"
  If .QueryFill()
    Select (.Alias)
    Browse Last
  Endif
Endwith
 
loCursor3 = Newobject('CaGeneric','cageneric.prg','','XML')
With loCursor3
  .Alias = Strconv(oXMLAdapter.Tables.Item(3).XMLName,10)
  .SelectCmd = "oXMLAdapter.Tables.Item(3)"
  If .QueryFill()
    Select (.Alias)
    Browse Last
  Endif
Endwith
 
WITH oXMLAdapter
    *-- Release the XML document but preserve the schema
    .ReleaseXML(.F.)     
    .IsDiffGram = .t.
 
    llIncludeBefore = .T. && Include <diffgram:before> format
    llChangesOnly = .T.   && Generate only changes we made
    llIsFile = .F.          && Our XML is a stream     
    lcSchemaLocation = "" && Our schema is inline
 
    .ToXML("lcXML",lcSchemaLocation,llIsFile,llIncludeBefore,llChangesOnly)
ENDWITH
_Cliptext = m.lcXML

Bu da cageneric,prg:

Visual Fox Pro
Define Class CaGeneric As CursorAdapter

  CompareMemo = .F.
  FetchAsNeeded = .T.
  FetchSize = 100
  FetchMemo = .T.
  BatchUpdateCount = 100
  WhereType = 1
  AllowSimultaneousFetch = .T.
  MapVarchar = .T.
  MapBinary = .T.
  BufferModeOverride = 5
  *!*      *  Nodata = .T.
  Handle = 0
 
  Procedure AutoOpen
    If Not Pemstatus(This, '__VFPSetup', 5)
      This.AddProperty('__VFPSetup', 1)
      This.Init()
    Endif
  Endproc
 
  Procedure Init(tcType,tcConnectionString)
    Local llReturn
    Do Case
      Case Not Pemstatus(This, '__VFPSetup', 5)
        This.AddProperty('__VFPSetup', 0)
      Case This.__VFPSetup = 1
        This.__VFPSetup = 2
      Case This.__VFPSetup = 2
        This.__VFPSetup = 0
        Return
    Endcase
    Set Multilocks On
    llReturn = DoDefault()
 
    This.DataSourceType = m.tcType
 
    Store This.DataSourceType To ;
      this.InsertCmdDataSourceType, ;
      this.UpdateCmdDataSourceType, ;
      this.DeleteCmdDataSourceType
 
    ***<DataSource>
    Do Case
      Case Upper(This.DataSourceType) == "ODBC"
        This.Handle = Sqlstringconnect(m.tcConnectionString)
 
        Store This.Handle To ;
          This.Datasource,;
          This.InsertCmdDataSource,;
          This.UpdateCmdDataSource,;
          This.DeleteCmdDataSource
 
      Case Upper(This.DataSourceType) == "ADO"
        Local loConnDataSource
        loConnDataSource = Createobject('ADODB.Connection')
        ***<DataSource>
        loConnDataSource.ConnectionString = m.tcConnectionString
        ***</DataSource>
        loConnDataSource.Open()
        This.Datasource = Createobject('ADODB.RecordSet')
        This.Datasource.CursorLocation   = 3  && adUseClient
        This.Datasource.LockType         = 3  && adLockOptimistic
        This.Datasource.ActiveConnection = loConnDataSource
        *** End of Select connection code: DO NOT REMOVE
 
        loCommand = Createobject('ADODB.Command')
        loCommand.ActiveConnection = loConnDataSource
        This.AddProperty('oCommand',loCommand)
        This.UpdateCmdDataSource=loCommand
        This.InsertCmdDataSource=loCommand
        This.DeleteCmdDataSource=loCommand
 
      Case Upper(This.DataSourceType)="NATIVE" && Not implemented
      Case Upper(This.DataSourceType)="XML"  && Not implemented
    Endcase
    ***</DataSource>
 
    If This.__VFPSetup = 1
      This.__VFPSetup = 2
    Endif
    Return llReturn
  Endproc
 
  Procedure MakeUpdatable(tcTableName,tckeyField,tlDoNotIncludeKey)
    This.Tables = m.tcTableName
    This.KeyFieldList = m.tckeyField
    Local ix, lnUpdateableFCount
    lnUpdateableFCount = Fcount(This.Alias)-Iif(This.DataSourceType='ADO',1,0) && last one is ADOBOOKMARK
    For ix = 1 To m.lnUpdateableFCount
      If !m.tlDoNotIncludeKey Or !(Upper(Field(m.ix,This.Alias,0)) == Upper(m.tckeyField))
        This.UpdatableFieldList = This.UpdatableFieldList + ;
          IIF(Empty(This.UpdatableFieldList),'',',') + ;
          FIELD(m.ix,This.Alias,0)
      Endif
      This.UpdateNameList = This.UpdateNameList + ;
        IIF(Empty(This.UpdateNameList),'',',') + ;
        TEXTMERGE('<<FIELD(m.ix,this.Alias,0)>> <<m.tcTableName>>.<<FIELD(m.ix,this.Alias,0)>>')
    Endfor
  Endproc
 
  Procedure QueryFill()
    Local llSuccess
    If This.DataSourceType ="ADO"
      llSuccess = This.CursorFill(.F.,.F.,0,This.oCommand)
    Else
      llSuccess = This.CursorFill(.F.)
    Endif
    If !m.llSuccess
        If This.DataSourceType ="ADO"
            lcMessage = This.oCommand.CommandText + CHR(13) + This.GetErrorExplanation()
        ELSE
            lcMessage = This.GetErrorExplanation()
        endif   
      Messagebox(m.lcMessage)
    Endif
    Return m.llSuccess
  Endproc
 
  Procedure GetErrorExplanation
    Local lcError,ix
    Local Array aWhy[1]
    Aerror(aWhy)
    lcError = ""
    For ix = 1 To 7
      lcError = m.lcError + Transform(aWhy[m.ix]) + Chr(13)
    Endfor
    Return m.lcError
  Endproc
Enddefine

3

Re: form export/import etmek

Çetin hocam,
teşekkür ederim.

Arşivimde hali hazırda (foxyclasses.com) dan indirmiştim, FoxyClasses son sürümü v2 midir?

Bu demektir ki; form class'ımda uygun bir yere küçük bir menu üzerinden formu export/import yapabilen bir arayüz yazıp,
kullanıcıların beğenisine sunacağım. Büyük bir ihtimalle hoşlarına gidecektir.
Dosya ekindeki gibi...
Saygılar...

İleti eklentileri

Adsız.jpg
Adsız.jpg 63.75 kb, 2 kez indirildi, 2014-03-04 tarihinden itibaren 

Bu iletideki eklenti/leri indirmeye yetkiniz yok.